Intervencie

28. apríla 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Výsledky fokusových skupín na identifikáciu postupov dobrej praxe, ktoré zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Hlavné zistenia

  • Väčšina skúmaných intervencií v roku 2018 bola realizovaná mimovládnymi organizáciami.
  • Väčšina intervencií bola realizovaná s podporou národných grantových schém.
  • Najčastejšie išlo o vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré predpokladali, že kontakt s minoritou, vzbudenie empatie, vžitie sa do situácie príslušníkov minority zmenia postoje a správanie účastníkov a účastníčok intervencií.
  • Evaluácia dopadu nebola bežnou súčasťou analyzovaných intervencií.
  • Realizátori intervencií a donori za atraktívne aktivity považovali tie, ktoré využívajú prácu s emóciami a priamy či sprostredkovaný kontakt s minoritou, pričom ich účinnosť má byť posilnená následnou reflexiou (napr. formou diskusie, prezentovaním faktov).
  • Udržateľné antidiskriminačné intervencie by mali zohľadňovať aj situačné vplyvy (nielen individuálne faktory, napr. empatia), vrátane aktuálneho spoločenského a politického kontextu.
  • Intervencie, ktoré sa usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú potenciál pre posilnenie kolektívnej akcie a dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by preto nemali vystupovať len v pozícii účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný rovnaký hlas a aktérstvo ako príslušníkom etnickej majority.
  • Identifikované prekážky v súvislosti s realizáciou intervencií zahŕňali nestabilitu neziskových organizácii a negatívne nastavený spoločenský normatívny a inštitucionálny kontext vo vzťahu k minoritám, špeciálne k rómskej menšine.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Share

Súvisiace príspevky

04. novembra 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Politický diskurz

22. októbra 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervencie

25. septembra 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervencie

25. septembra 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervencie

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag