O nás

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022).

Sme medzinárodný tím sociálnych psychológov a psychologičiek z piatich európskych krajín, ktorých cieľom je prispieť k zmene postavenia Rómov a írskych Travellerov v Európe. V rámci projektu PolRom spolupracujeme s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, štátnymi inštitúciami a európskymi stakeholdermi pri riešení výziev, ktoré vyplývajú zo súčasnej politickej klímy narastajúceho pravicového populizmu a identifikujeme účinné metódy boja proti diskriminácii. Aktuálne informácie o projekte nájdete na tejto webovej stránke.

Naším prvým cieľom je zistiť, ako politici a verejní činitelia hovoria o Rómoch a koľko priestoru dostávajú samotní Rómovia pri formovaní verejnej mienky o nich. V tejto súvislosti chceme preskúmať, ako rôzne politické diskurzy ovplyvňujú súčasné vzťahy medzi Rómami a nerómami (predsudky, diskriminácia, násilie, ale aj pomoc a antidiskriminačné úsilie).

Naším druhým cieľom je zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia s cieľom účinne zmierniť predsudky voči Rómom v Európe. Aby sme dosiahli tieto ciele, uskutočníme: 

  1. prieskumy verejnej mienky v piatich zúčastnených krajinách (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko), ktoré sa zamerajú na vzťahy medzi podporou rôznych druhov politických diskurzov a úrovňou anticiganizmu;
  2. obsahovú analýza toho, ako politici hovoria o otázkach týkajúcich sa Rómov a írskych Travellerov;
  3. experimenty, v ktorých identifikujeme efektívne oblasti intervencií;
  4. systematické hodnotenie existujúcich antidiskriminačných intervencií s cieľom identifikovať príklady dobrej praxe.

Na základe výsledkov projektu PolRom a najnovších poznatkov sociálnej psychológie v oblasti zmierňovania predsudkov, sociálnej zmeny a účinnosti intervencií sme sa zaviazali vyvinúť metodický manuál, ktorý pomôže navrhnúť nové alebo vylepšiť existujúce antidiskriminačné intervencie.

 

Najnovšie články

19. januára 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Dotazníkový prieskum

18. februára 2020.

Rapport national: résultats de l’enquête en France

Dotazníkový prieskum

23. apríla 2020.

Národná správa: Témy, zdroje a možné dôsledky politického diskurzu o Rómoch na Slovensku

Politický diskurz

Ďalšie články

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag