O nás

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022).

Sme medzinárodný tím sociálnych psychológov a psychologičiek z piatich európskych krajín, ktorých cieľom je prispieť k zmene postavenia Rómov a írskych Travellerov v Európe. V rámci projektu PolRom spolupracujeme s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, štátnymi inštitúciami a európskymi stakeholdermi pri riešení výziev, ktoré vyplývajú zo súčasnej politickej klímy narastajúceho pravicového populizmu a identifikujeme účinné metódy boja proti diskriminácii. Aktuálne informácie o projekte nájdete na tejto webovej stránke.

Naším prvým cieľom je zistiť, ako politici a verejní činitelia hovoria o Rómoch a koľko priestoru dostávajú samotní Rómovia pri formovaní verejnej mienky o nich. V tejto súvislosti chceme preskúmať, ako rôzne politické diskurzy ovplyvňujú súčasné vzťahy medzi Rómami a nerómami (predsudky, diskriminácia, násilie, ale aj pomoc a antidiskriminačné úsilie).

Naším druhým cieľom je zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia s cieľom účinne zmierniť predsudky voči Rómom v Európe. Aby sme dosiahli tieto ciele, uskutočníme: 

  1. prieskumy verejnej mienky v piatich zúčastnených krajinách (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko), ktoré sa zamerajú na vzťahy medzi podporou rôznych druhov politických diskurzov a úrovňou anticiganizmu;
  2. obsahovú analýza toho, ako politici hovoria o otázkach týkajúcich sa Rómov a írskych Travellerov;
  3. experimenty, v ktorých identifikujeme efektívne oblasti intervencií;
  4. systematické hodnotenie existujúcich antidiskriminačných intervencií s cieľom identifikovať príklady dobrej praxe.

Na základe výsledkov projektu PolRom a najnovších poznatkov sociálnej psychológie v oblasti zmierňovania predsudkov, sociálnej zmeny a účinnosti intervencií sme sa zaviazali vyvinúť metodický manuál, ktorý pomôže navrhnúť nové alebo vylepšiť existujúce antidiskriminačné intervencie.

 

Najnovšie články

01. júla 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervencie

11. mája 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Travelling and Roma communities: Country report Ireland

Politický diskurz

06. mája 2020.

Thèmes, ressources et effets des discours politiques a l’egard des roms: Analyse par pays

Politický diskurz

06. mája 2020.

Raport pe țară: Analiză de conținut tematică a discursurilor politice despre etnici rromi în presa scrisă din România

Politický diskurz

30. apríla 2020.

Országjelentés: Romákkal kapcsolatos politikai diskurzus tartalomelemzése Magyarországon

Politický diskurz

01. júla 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Intervencie

Ďalšie články

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag