O nás

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022).

Sme medzinárodný tím sociálnych psychológov a psychologičiek z piatich európskych krajín, ktorých cieľom je prispieť k zmene postavenia Rómov a írskych Travellerov v Európe. V rámci projektu PolRom spolupracujeme s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, štátnymi inštitúciami a európskymi stakeholdermi pri riešení výziev, ktoré vyplývajú zo súčasnej politickej klímy narastajúceho pravicového populizmu a identifikujeme účinné metódy boja proti diskriminácii. Aktuálne informácie o projekte nájdete na tejto webovej stránke.

Naším prvým cieľom je zistiť, ako politici a verejní činitelia hovoria o Rómoch a koľko priestoru dostávajú samotní Rómovia pri formovaní verejnej mienky o nich. V tejto súvislosti chceme preskúmať, ako rôzne politické diskurzy ovplyvňujú súčasné vzťahy medzi Rómami a nerómami (predsudky, diskriminácia, násilie, ale aj pomoc a antidiskriminačné úsilie).

Naším druhým cieľom je zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia s cieľom účinne zmierniť predsudky voči Rómom v Európe. Aby sme dosiahli tieto ciele, uskutočníme: 

  1. prieskumy verejnej mienky v piatich zúčastnených krajinách (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko), ktoré sa zamerajú na vzťahy medzi podporou rôznych druhov politických diskurzov a úrovňou anticiganizmu;
  2. obsahovú analýza toho, ako politici hovoria o otázkach týkajúcich sa Rómov a írskych Travellerov;
  3. experimenty, v ktorých identifikujeme efektívne oblasti intervencií;
  4. systematické hodnotenie existujúcich antidiskriminačných intervencií s cieľom identifikovať príklady dobrej praxe.

Na základe výsledkov projektu PolRom a najnovších poznatkov sociálnej psychológie v oblasti zmierňovania predsudkov, sociálnej zmeny a účinnosti intervencií sme sa zaviazali vyvinúť metodický manuál, ktorý pomôže navrhnúť nové alebo vylepšiť existujúce antidiskriminačné intervencie.

 

Najnovšie články

04. novembra 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Roma: Comparative report

Politický diskurz

22. októbra 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervencie

25. septembra 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervencie

25. septembra 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervencie

22. júla 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Dotazníkový prieskum

15. júla 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Intervencie

Ďalšie články

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag