O nás

Projekt “PolRom: Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” bol financovaný Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union (2014-2022). Projekt “ENGAGE: Využitie kontaktných intervencií na posilňovanie angažovanosti a mobilizácie v prospech sociálnej zmeny” ďalej rozvíja zistenia z projektu PolRom. Viac informácií o projekte ENGAGE tu.

Sme medzinárodný tím sociálnych psychológov a psychologičiek z piatich európskych krajín, ktorých cieľom je prispieť k zmene postavenia Rómov a írskych Travellerov v Európe. V rámci projektu PolRom spolupracujeme s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami, štátnymi inštitúciami a európskymi stakeholdermi pri riešení výziev, ktoré vyplývajú zo súčasnej politickej klímy narastajúceho pravicového populizmu a identifikujeme účinné metódy boja proti diskriminácii. Aktuálne informácie o projekte nájdete na tejto webovej stránke.

Naším prvým cieľom je zistiť, ako politici a verejní činitelia hovoria o Rómoch a koľko priestoru dostávajú samotní Rómovia pri formovaní verejnej mienky o nich. V tejto súvislosti chceme preskúmať, ako rôzne politické diskurzy ovplyvňujú súčasné vzťahy medzi Rómami a nerómami (predsudky, diskriminácia, násilie, ale aj pomoc a antidiskriminačné úsilie).

Naším druhým cieľom je zhodnotiť existujúce antidiskriminačné intervencie a navrhnúť ich zlepšenia s cieľom účinne zmierniť predsudky voči Rómom v Európe. Aby sme dosiahli tieto ciele, uskutočníme: 

  1. prieskumy verejnej mienky v piatich zúčastnených krajinách (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko), ktoré sa zamerajú na vzťahy medzi podporou rôznych druhov politických diskurzov a úrovňou anticiganizmu;
  2. obsahovú analýza toho, ako politici hovoria o otázkach týkajúcich sa Rómov a írskych Travellerov;
  3. experimenty, v ktorých identifikujeme efektívne oblasti intervencií;
  4. systematické hodnotenie existujúcich antidiskriminačných intervencií s cieľom identifikovať príklady dobrej praxe.

Na základe výsledkov projektu PolRom a najnovších poznatkov sociálnej psychológie v oblasti zmierňovania predsudkov, sociálnej zmeny a účinnosti intervencií sme sa zaviazali vyvinúť metodický manuál, ktorý pomôže navrhnúť nové alebo vylepšiť existujúce antidiskriminačné intervencie.

 

Najnovšie články

03. januára 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. januára 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembra 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

20. decembra 2020.

Sinteza recomandărilor privind politicile pentru romi

Policy reports

19. decembra 2020.

Odporúčania pre tvorcov politík

Policy reports

Ďalšie články

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag