Interventions

28. April 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Výsledky fokusových skupín na identifikáciu postupov dobrej praxe, ktoré zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Hlavné zistenia

  • Väčšina skúmaných intervencií v roku 2018 bola realizovaná mimovládnymi organizáciami.
  • Väčšina intervencií bola realizovaná s podporou národných grantových schém.
  • Najčastejšie išlo o vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré predpokladali, že kontakt s minoritou, vzbudenie empatie, vžitie sa do situácie príslušníkov minority zmenia postoje a správanie účastníkov a účastníčok intervencií.
  • Evaluácia dopadu nebola bežnou súčasťou analyzovaných intervencií.
  • Realizátori intervencií a donori za atraktívne aktivity považovali tie, ktoré využívajú prácu s emóciami a priamy či sprostredkovaný kontakt s minoritou, pričom ich účinnosť má byť posilnená následnou reflexiou (napr. formou diskusie, prezentovaním faktov).
  • Udržateľné antidiskriminačné intervencie by mali zohľadňovať aj situačné vplyvy (nielen individuálne faktory, napr. empatia), vrátane aktuálneho spoločenského a politického kontextu.
  • Intervencie, ktoré sa usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú potenciál pre posilnenie kolektívnej akcie a dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by preto nemali vystupovať len v pozícii účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný rovnaký hlas a aktérstvo ako príslušníkom etnickej majority.
  • Identifikované prekážky v súvislosti s realizáciou intervencií zahŕňali nestabilitu neziskových organizácii a negatívne nastavený spoločenský normatívny a inštitucionálny kontext vo vzťahu k minoritám, špeciálne k rómskej menšine.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Share

Related posts

21. May 2020.

Cross-country comparisons of the connection between political discourse, intergroup attitudes, and collective action

Survey

03. June 2020.

Challenge or Conformity to Group Norms: How Group-Affirmation Shapes Collective Action on Behalf of Roma People

Political discourse

06. May 2020.

Thèmes, ressources et effets des discours politiques a l’egard des roms: Analyse par pays

Political discourse

11. May 2020.

Themes, resources and effects of political discourses about the Travelling and Roma communities: Country report Ireland

Political discourse

Partners

The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020).

eu flag