Interventions

28. April 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Výsledky fokusových skupín na identifikáciu postupov dobrej praxe, ktoré zrealizoval Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV.

Hlavné zistenia

  • Väčšina skúmaných intervencií v roku 2018 bola realizovaná mimovládnymi organizáciami.
  • Väčšina intervencií bola realizovaná s podporou národných grantových schém.
  • Najčastejšie išlo o vzdelávacie a kultúrne aktivity, ktoré predpokladali, že kontakt s minoritou, vzbudenie empatie, vžitie sa do situácie príslušníkov minority zmenia postoje a správanie účastníkov a účastníčok intervencií.
  • Evaluácia dopadu nebola bežnou súčasťou analyzovaných intervencií.
  • Realizátori intervencií a donori za atraktívne aktivity považovali tie, ktoré využívajú prácu s emóciami a priamy či sprostredkovaný kontakt s minoritou, pričom ich účinnosť má byť posilnená následnou reflexiou (napr. formou diskusie, prezentovaním faktov).
  • Udržateľné antidiskriminačné intervencie by mali zohľadňovať aj situačné vplyvy (nielen individuálne faktory, napr. empatia), vrátane aktuálneho spoločenského a politického kontextu.
  • Intervencie, ktoré sa usilujú o emancipáciu Rómov a Rómiek, majú potenciál pre posilnenie kolektívnej akcie a dosiahnutie spoločenskej zmeny. Členovia a členky minority by preto nemali vystupovať len v pozícii účinkujúcich na kultúrnych vystúpeniach, ale mal by im byť priznaný rovnaký hlas a aktérstvo ako príslušníkom etnickej majority.
  • Identifikované prekážky v súvislosti s realizáciou intervencií zahŕňali nestabilitu neziskových organizácii a negatívne nastavený spoločenský normatívny a inštitucionálny kontext vo vzťahu k minoritám, špeciálne k rómskej menšine.

Celú správu si môžete prečítať tu.

Share

Related posts

16. February 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Survey

16. February 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Survey

16. February 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Survey

16. February 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Survey

Partners

The project “Identifying evidence-based methods to effectively combat discrimination of the Roma in the changing political climate of Europe” (Grant. No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) is funded by the Justice programme of the European Union (2014-2020).

eu flag