Best practice Dotazníkový prieskum Intervencie Policy reports Politický diskurz

Dotazníkový prieskum

Cieľom tohto pracovného balíka je vytvoriť spoľahlivú a validizovanú škálu na meranie anticiganizmu (predsudky voči Rómom a írskym Travellerom), ktorú bude možné použiť na skúmanie miery negatívnych postojov jednotlivcov alebo skupín, alebo na porovnanie miery anticiganizmu u rôznych skupín v spoločnosti. Škálu tiež možno použiť na testovanie účinnosti intervencií na zmierňovanie predsudkov. Reprezentatívne prieskumy verejnej mienky sa realizujú v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku, v Írsku a vo Francúzsku.

Dotazníkové prieskumy sa takisto zameriavajú na preskúmanie súvislostí medzi podporou rôznych typov politického diskurzu, mierou anticiganizmu a motiváciou pripojiť sa buď k protirómskym sociálnym hnutiam (napríklad pravicové, nacionalistické skupiny) alebo k sociálnym hnutiam, ktoré naopak podporujú integráciu Rómov a bojujú proti ich diskriminácii.

Naším cieľom je odhaliť psychologické mechanizmy, prostredníctvom ktorých sa rôzne politické naratívy spájajú s mierou anticiganizmu a úmyslami zapojiť sa do rôznych typov kolektívnej akcie a identifikovať kľúčové oblasti, v ktorých môžu intervencie priniesť skutočnú zmenu.

Koordinátor: ELTE, Budapešť

22. júla 2020.

Raport pe țară: rezultatele sondajului din România

Dotazníkový prieskum

21. mája 2020.

Cross-country comparisons of the connection between political discourse, intergroup attitudes, and collective action

Dotazníkový prieskum

18. februára 2020.

Rapport national: résultats de l’enquête en France

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Országjelentés: közvélemény-kutatás eredményei Magyarországon

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Country report: Survey results from Ireland

Dotazníkový prieskum

16. februára 2020.

Národná správa: Výsledky prieskumu na Slovensku

Dotazníkový prieskum

19. januára 2020.

Negatívne postoje voči Rómom súvisia s nepriateľským politickým diskurzom

Dotazníkový prieskum

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag