Best practice Dotazníkový prieskum Intervencie Policy reports Politický diskurz

Intervencie

Cieľom tohto pracovného balíka je vytvoriť databázu existujúcich antidiskriminačných intervencií v piatich krajinách tohto projektu (Maďarsko, Slovensko, Rumunsko, Írsko, Francúzsko). Klasifikovanie a následná analýza týchto intervencií nám umožní vytvoriť ich systematický prehľad, ktorý prepojí sociálno-psychologickú teóriu s praxou. Zrealizujeme aj fokusové skupiny s kľúčovými zainteresovanými aktérmi, ktoré vytvoria príležitosť zamyslieť sa nad výsledkami analýzy intervencií. Popíšeme základné princípy každého intervenčného programu, aktéra, ktorý ho realizuje (štátne a mimovládne organizácie) a jeho zamýšľané výsledky (zmena diskurzu o diskriminácii resp. inklúzii Rómov, zmena existujúcich stereotypov a anticiganizmu, stimulovanie motivácie správať sa solidárne s Rómami), preskúmame ich rozsah a limity. Táto analýza nám umožní identifikovať príklady dobrej praxe a vyvinúť metodický manuál, založený na teórii a dôkazoch, ktorý poskytne návody pre tvorbu efektívnych antidiskriminačných intervencií.

Koordinátor: University of Limerick

22. októbra 2020.

Comparative report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action

Intervencie

25. septembra 2020.

Evaluation of Anti-discrimination Interventions: Results of the Cross-country Focus Groups Analysis

Intervencie

25. septembra 2020.

Évaluation des interventions anti-discrimination ciblant les liens entre discours politique, romanophobie et action collective

Intervencie

15. júla 2020.

Raport pe țară: Evaluarea intervențiilor anti-discriminare care vizează legăturile dintre discursul politic, atitudinile anti-romi și acțiunea colectivă

Intervencie

01. júla 2020.

Országjelentés: Antidiszkriminációs intervenciók értékelése Magyarországon

Intervencie

01. júla 2020.

Country report: Evaluation of Anti-discrimination Interventions Targeting the Links between Political Discourse, Antigypsyism and Collective Action in Ireland

Intervencie

28. apríla 2020.

Národná správa: Antidiskriminačné intervencie na Slovensku zamerané na zmierňovanie predsudkov voči rómskej menšine

Intervencie

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag