Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Národná správa vybraných príkladov dobrej praxe

Hlavné zistenia

  • Správa na základe postupov kvalitatívnej metodológie opisuje dva vybrané príklady dobrej praxe, ktoré majú potenciál dosiahnuť sociálnu zmenu v prospech rómskej minority zo slovenského prostredia – intervenciu Mladí rómski lídri od organizácie Divé Maky a intervenciu Živé knižnice od organizácie Eduma.
  • Potenciál pre zvýšenie kolektívnej akcie majority v prospech rómskej minority a pre pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia medziskupinových vzťahov majority a minority majú: aktivity zamerané na zmocňovanie členov a členiek minority a podporovanie ich aktérstva; práca s rómskou identitou; angažovanie Rómov a Rómok v aktívnej a kontra-stereotypnej pozícii v kontakte s majoritou; intervencie, ktoré zvyšujú uvedomenie si štrukturálnych nerovností tak u majoritnej spoločnosti, ako aj u príslušníkov a príslušníčok rómskej minority; dôraz na dlhodobé alebo opakované intervencie na rozdiel od krátkodobých a jednorazových aktivít; a realizáciu viacerých podporných aktivít.
  • V slovenskom prostredí, kde je protirómsky rasizmus normatívne akceptovaný, je dôležité kombinovať metódy zamerané na akceptáciu Rómov a Rómok členmi väčšinovej spoločnosti, ako aj posilňovať postavenie rómskej menšiny.

Celú správu si môžete prečítať tu.

© Foto: Divé Maky

Share

Súvisiace príspevky

03. januára 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. januára 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. januára 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembra 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Partneri

Projekt “Identifikácia metód založených na dôkazoch, ktoré umožnia efektívne bojovať proti diskriminácii Rómov v meniacej sa politickej klíme v Európe” je financovaný Justice Programme of the European Union (2014-2022) pod číslom grantu 808062-PolRom-REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017.

eu flag