Best practice

03. ianuarie 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Národná správa vybraných príkladov dobrej praxe

Hlavné zistenia

  • Správa na základe postupov kvalitatívnej metodológie opisuje dva vybrané príklady dobrej praxe, ktoré majú potenciál dosiahnuť sociálnu zmenu v prospech rómskej minority zo slovenského prostredia – intervenciu Mladí rómski lídri od organizácie Divé Maky a intervenciu Živé knižnice od organizácie Eduma.
  • Potenciál pre zvýšenie kolektívnej akcie majority v prospech rómskej minority a pre pozitívne zmeny v oblasti zlepšenia medziskupinových vzťahov majority a minority majú: aktivity zamerané na zmocňovanie členov a členiek minority a podporovanie ich aktérstva; práca s rómskou identitou; angažovanie Rómov a Rómok v aktívnej a kontra-stereotypnej pozícii v kontakte s majoritou; intervencie, ktoré zvyšujú uvedomenie si štrukturálnych nerovností tak u majoritnej spoločnosti, ako aj u príslušníkov a príslušníčok rómskej minority; dôraz na dlhodobé alebo opakované intervencie na rozdiel od krátkodobých a jednorazových aktivít; a realizáciu viacerých podporných aktivít.
  • V slovenskom prostredí, kde je protirómsky rasizmus normatívne akceptovaný, je dôležité kombinovať metódy zamerané na akceptáciu Rómov a Rómok členmi väčšinovej spoločnosti, ako aj posilňovať postavenie rómskej menšiny.

Celú správu si môžete prečítať tu.

© Foto: Divé Maky

Share

Postări asemănatoare

03. ianuarie 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. ianuarie 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. ianuarie 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

21. decembrie 2020.

Note d’orientation stratégique

Policy reports

Parteneri

Proiectul „Identificarea metodelor bazate pe dovezi pentru combaterea eficientă a discriminării romilor în climatul politic în schimbare a Europei” (grantul nr. 808062 - PolRom - REC-AG-2017 / REC-RDIS-DISC-AG-2017) este finanțat prin programul Justiție al Uniunii Europene (2014-2020).

eu flag