Policy reports

19. December 2020.

Odporúčania pre tvorcov politík

V súlade s navrhovanými odporúčaniami Rady ohľadom horizontálnych cieľov strategického rámca, v nasledujúcej správe prezentujeme výsledky projektu DG Justice PolRom a odporúčania sformulované na základe našich zistení.

Nový strategický rámec EÚ pre Rómov na roky 2020 – 2030 zdôrazňuje, že výzvy, ktorým Rómovia a Rómky čelia v oblastiach ako sú ROVNOSŤ, INKLÚZIA a PARTICIPÁCIA sa líšia v závislosti od veľkosti rómskej populácie a ich podielu na celkovom obyvateľstve krajiny, ako aj od širšieho ekonomického kontextu a histórie vylúčenia a diskriminácie.

Odporúča sa, aby národné strategické rámce:

1. Posilnili zameranie na rovnosť, ako doplnok k princípu inklúzie;
2. Podporovali participáciu Rómov prostredníctvom zmocnenia, spolupráce a dôvery;
3. Reflektovali rozmanitosť Rómov;
4. Kombinovali mainstreaming s explicitným, avšak nie výlučným zameraním na Rómov;
5. Zlepšili stanovovanie cieľov, zber dát, monitorovanie a podávanie správ

Celý dokument si môžete prečítať tu.

Share

Related posts

10. January 2023.

Policy report: The Case of Irish Travellers in the Republic of Ireland 2019-2021

Policy reports

03. January 2022.

Jó gyakorlati példák elemzése, amelyek a magyarországi romák és nem romák társadalmi változásáért való mozgósítást, a cigányellenességet és a csoportközi kapcsolatokat célozza/Analysis of best practices from Hungary

Best practice

03. January 2022.

Análisis de ejemplos de mejores prácticas de contacto intergrupal, anti-gitanismo y movilización para el cambio social de Gitanos/as y no-Gitanos/as en España

Best practice

03. January 2022.

Analýza príkladov dobrej praxe: zmierňovanie protirómskeho rasizmu a mobilizácia Rómov a Nerómov pre sociálnu zmenu prostredníctvom intervencií založených na medziskupinovom kontakte

Best practice

Partners

The projects PolRom (Grant No. 808062 — PolRom — REC-AG-2017/REC-RDIS-DISC-AG-2017) and ENGAGE (Grant no. 963122 — ENGAGE — REC-AG-2020 / REC-RDIS-DISC-AG-2020) are funded by the Rights, Equality and Citizenship (REC) Programme (2014-2020) of the European Union.

eu flag